NEFOSIN - spolek  výtvarníků -  NEFOSIN - artists association              SOCHY - PLASTIKY - KERAMIKA - OBRAZY - FOTOGRAFIE - GRAFIKA - DEKORATIVNÍ TVORBA  A DESIGN

 

 

      

    

 

     

 

    

 

    

     

    

 

 

    

    

    

  

PROJEKT VYTVOŘENÍ SOCHY SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO
U KOSTELA V DOLANECH U HLINCŮ

Pro rok 2012 připravuje  sdružení výtvarníků NEFOSIN  v pořadí již pátou  výroční  výstavu  v takzvané   „galerii uprostřed polí“, a to  v prostorách  obnoveného kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců.   Vernisáž výstavy a její trvání v délce  prvního prázdninového měsíce  v roce se  bezesporu  stává  novou tradicí, doplňující,  umocňující a podporující  všechny  další  kulturně- společenské  a  další obnovitelské  aktivity v tomto historickém území.

Ve spolupráci se stále se rozšiřujícím  počtem  jednotlivců, organizací a institucí, kteří se podíleli a podílejí na  zvelebování  této vzácné historické památky,  se  členové  sdružení  NEFOSIN rozhodli přispět  svým dílem k obohacení   okolí kostela   vytvořením  sochy  ve světě nejrozšířenějšího  českého světce a  nejznámějšího patrona  české  země  sv. Jana Nepomuckého.  

Symbolický význam  umístění této sochy v blízkosti kostela  lze spatřovat v mnoha rovinách.  V prvé řadě  lze  především připomenout  staletý  kult osobnosti  Jana Nepomuckého, který je  od nepaměti  celosvětově vnímán jako  patron právníků, lodníků, vorařů a mlynářů, symbol mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti,  strážcem mostů a tajemství a ochránce před povodněmi.

Dalším hlediskem  je  snaha o kultivaci prostoru  jako  cíle a zastávky  dnes už  bez nadsázky  stovek  turistů putujících po vodě, pěšky nebo na kole  okolní krajinou Berounky,  vnímajících nejen  krásy přírodní scenerie, ale i   mnohdy   zapomínanou  tisíciletou   kulturně historickou  minulost osídlení  těchto končin  na pradávné zemské stezce. 

V neposlední řadě je žádoucí zmínit celkový postup realizace projektu, který je časově určen zahájením prací 5. července 2012 a odhalením  sochy  29.  června 2013.  Během  celého roku bude socha postupně vznikat na místě svého určení,  přímo před zraky příchozích návštěvníků kostela a  během  všech zde probíhajících  kulturně společenských akcí.

Autorem sochy  bude  sochař Bartoloměj Štěrba st.  z Kozojed, který je zároveň za sdružení vedoucím garantem projektu. Podporu   záměru  přislíbil starosta obce Hlince  pan Jaroslav Helebrant  a  církevní  představitelé  zastoupení páterem Pavlem Vrbenským z Kralovic a generálním vikářem plzeňské diecéze Mons. Josefem Žákem.

Za přispění  firmy Kámen Ostroměř zastoupené panem  Ing. Pavlem Bartákem byl z lomu v Podhorním Újezdě  vybrán a  pro tyto účely sponzorsky  dodán vhodný  kamený blok, který byl již dopraven na místo určení  se sponzorskou pomocí  firmy Stavpran Plzeň, zastoupené  panem Tomášem Nováčkem.

Tak byly vytvořeny  základní předpoklady, aby  projekt  dospěl  během jednoho roku ke zdárné realizaci.  Zahájení projektu a ukončení prací  (slavnostní odhalení sochy)  se široké veřejnosti představí  v rámci  každoroční pouti   již tradičně pořádané ke kostelu  na přelomu měsíců června a července.   


 

  

GARANT  PROJEKTU  BARTOLOMĚJ ŠTĚRBA ST. POZNAMENÁVÁ:

Již více než deset let jsem svědkem mimořádného úsilí, které  občané  obcí Hlinců a Dolan  s přispěním  mnoha dalších jednotlivců i institucí  trpělivě a bez  mediálního humbuku  vynakládají na obnovu  starobylé stavební památky, která byla zříceninou,   pohlcenou   plevelnou vegetací.  Sám jsem se podle  svých možností na této práci podílel.   

Nyní bych chtěl vytvořit, jako nový symbol a doplněk  k celkové kultivaci  prostoru v okolí kostela,  kamenný   monument   našeho  tradičního  světce, který by  připomínal  všem kolemjdoucím  pomíjivost  a konečnost  života  v nekonečném proudu času  a  umocňoval   historickou atmosféru  zdejšího  genia loci,   jako památník  úcty k  minulosti a  vzkaz pro budoucí generace.

Přál bych si, aby socha, na  jejíž tvorbě se budu podílet  s dalšími   našimi  členy sdružení NEFOSIN jako spoluautory,  vzbudila další zájem o dění kolem kostela sv. Petra a Pavla  a stala se  novou kultovní  zastávkou  poutníků  a turistů  ve zdejším kraji  i místem nových tradic a setkávání  zde žijících  obyvatel.

Mým záměrem je také vytvořit  dílo, které se svým provedením částečně vymyká vžitým estetickým a proporcionálním  stereotypům na zobrazování  svatého Jana, avšak při zachování  všech  charakteristických  ikonografických   prvků.    Byl bych rád, aby zde každý cestovatel ve třetím tisíciletí stanul  v úctě před  odkazem  našich  předků a s pokorou před  nevypočitatelným osudem,  ovládajícím naše životy navzdory veškerému technickému pokroku.   

 

  

NOVÁ VODNÍ CESTA - NOVÉ TRADICE

V místech, kde v dávných dobách putovaly obchodní karavany, hledaly mělké brody a místa k odpočinku, plují v dnešní době tisíce vodních turistů. Zdolávají nástrahy říčního toku,  splouvají jezy u starých mlýnů a míjejí zříceniny  starých hradů. Dospělí užívají dovolenou a děti své vytoužené prázdniny.  Každoročně  se  během trvání výstavní akce sdružení vývtarníků NEFOSIN v prostorách kostela sv. Petra a Pavla   zastaví na své nové vodní pouti tisíce  velkých i malých  cestovatelů, vodních  turistů - vodáků.   

Po čtyři roky již trvá nově vzniklá tradice kostela, a místa  "galerie uprostřed polí".   Chceme, aby všichni ti, kteří se letos zastaví na své  vodní  cestě  a navštíví  výstavu a  okolí kostela viděli vyrůstat  sochu staletého patrona  vodních cest, mostů a mlýnů.  Přejeme si,  aby  oživený prostor na této zastávce  dal vzniknout  místu k zamyšlení  o  dávné i blízké minulosti  a také   novým  zvykům  do budoucnosti.   Přejeme si, aby  všichni ti, kteří  dnes  přijdou a připlují  na své cestě  v době svého  dětství,  přišli  jednou  jako  dospělí  a předali  své vzpomínky  dalším generacím.    Jedině tak vznikají  tradice  v toku času,  jedině tak  se rodí,  obnovuje a posiluje  vztah k  někdy  zapomenutým místům na této zemi.  

 

------

 

 

 

 

          PŘIPRAVOVALI JSME  VÝSTAVU  V  KOSTELE SVATÉHO PETRA A PAVLA V DOLANECH U HLINCŮ  2012          

 

 

 

 

 

   ©  NEFOSIN

    Design  studio GRAFIC & PRINTING   VS     25.08.2014

 

 

 

...