NEFOSIN - spolek  výtvarníků -  NEFOSIN - artists association              SOCHY - PLASTIKY - KERAMIKA - OBRAZY - FOTOGRAFIE - GRAFIKA - DEKORATIVNÍ TVORBA  A DESIGN

 

 

Toto je historie jedné z nejstarších památek  zachovaných  na území České republiky.  Není to jen  dávná tisícíletá  historie sakrální stavby.  Je to  zejména,   z dnešního pohledu,  nedávná historie  úsilí  neformální  skupiny   dobrovolníků,  občanů  této země, takzvaných  "prostých lidí", kteří se  sjednotili,  shodli  a dohodli  !  Společným úsilím pak  navrátili k životu  ruiny vzácné památky, která  by nám všem měla připomenout  pomíjivost času i  našeho života a význam  odkazu  pro  příští generaace.

    

Dále publikované fotomateriály a související zdroje  jsou využity z podkladů a se svolením pana Ing. Petra Jiráska, jednoho z hlavních hybatelů  dění kolem kostela Sv. Petra a Pavla. Skupina  výtarníků  NEFOSIN  chce touto cestou vyjádřit  poděkování  všem, kteří se svou činností  podíleli a podílejí  na  zvelebování kostela  a jeho okolí  a  návratu tohoto místa  k  životu  v dnešní  složité a rozporůplné době.   

 

   

 

 

 

 

 

 

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech byl postaven pravděpodobně jako románský v 10. – 12. století n. l. a je považován za jeden z nejstarších v Čechách. Archeologickým průzkumem pod základy stávajícího kostela bylo prokázáno starší pohřebiště a také to, že na tomto místě stávala ještě starší svatyňka, na jejíchž základech byl současný kostel postaven. Lze se domnívat, že osídlení původních Dolan a vznik kostela s původním pohřebištěm sahají až do doby románské (10. – 12. století n. l.), tedy do doby vlády Přemyslovců (880 – 1306).

Překrásným údolím  řeky Mže (Berounky), kde byl kostel zbudován,  procházela v  minulosti zemská stezka. Přicházela od Zvíkovce a pod dvorem Hamouz procházela pod strání brodem přes Mži. Podle pamětníků existoval převoz v těchto místech do roku 1920. Zemská stezka  pokračovala kolem kostela, míjela vpravo ležící bývalou tvrz pánů z Řebříka z období okolo roku 1300 a stáčela se přes brod pod bývalou panskou hájovnou k údolíčku Dolanského potoka.  Dále směřovala k západu ke dvoru Ptyč, odkud pokračovala  západním směrem na Krašov.

   

Vývojové fáze kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech:

11. – 12. století  - původní románský kostelík

Koncem 12. století k přístavba  pozdně románského čtvercového presbytáře k původní lodi kostela

Do druhé poloviny 13. století spadá počátek období raně gotické přestavby kostela.  Kostel po této přestavbě obsahuje nejméně tři druhy zdiva. Nejstarší románské řádkové zdivo z kvádříků se nachází na věži, kterou ve svém západním zdivu obemkla nová loď kostela. Nová loď je vystavěna z lomového kamene za použití zbytků stavby původního kostela jako stavebního materiálu. Její rozměry jsou již totožné s dnešními a činí cca 1200 x 1050 cm.

Okolo  roku 1300  je v blízkosti  Dolanská tvrz,   jejíž zbytky jsou ukryty v mírném svahu mezi Dolanským kostelem a opodál stojícím objektem bývalé hájovny. Tvrz zanikla v 15. století, pravděpodobně roku 1467 při vypálení Dolan. Zakladatelé  tvrze byli  páni (vladykové) z Řebříka (ves a hrad poblíž Lišné u Zbiroha, které zpustly v 15. století 

1344 – 1350 - první zmínka o farním kostelu v Dolanech (za vlády Karla IV. = 1346 – 1378)

1352  - zřejmě nejstarší písemný údaj z register papežských desátků, kdy je kostel centrem stabilní farnosti, k roku 1352, 1367, 1369, 1384, 1385, 1399 a 1405 je kostel podle odvodu desátků uváděn jako farní v pražské diecézi.

1419 – 1434      - Husitské války - tažení vojsk – kostel opuštěn

Koncem  15. stol. pravděpodobně zbyly z kostela jen obvodové zdi a byla provedena celková oprava, při které došlo zřejmě ke zničení gotických prvků a vzhledu kostela a k výstavbě kostela v podobě blízké poslednímu dochovanému stavu z třicátých let 20. století. Tento kostel však měl stále zvonici, do které byly postupně umístěny dva velké zvony.

Renesančních přestavba  kostela, pravděpodobně v letech 1530 – 1543.  Byla zbourána věž kostela, poslední dochovaná část původního románského kostelíka.   V tomto období byla provedena celková oprava kostela, protože byl značně poškozen.

1581 - dvůr Dolanský jest pustý  a zchátral.

 

1618 - 1648 - 30. letá válka, v ní v letech 1625,1638,1639,1648 - Švédské války – kostel    vydrancován a zpustošen.  

Na přelomu 17. - 18. století   byly na kostele provedeny  barokní přestavby, které souvisely zejména s výstavbou nové jižní sakristie na boku jižní stěny presbytáře.   V celém interiéru kostela byla navýšena podlaha a zde položena dlažba z šestibokých pálených dlaždic. Také hlavní oltář byl zmenšen a navýšen. Ve věži kostela, která byla dřevěná a krytá šindelem, se nacházely dva velké zvony (z roku 1553 a 1654). 

1780 – 1792      - za Josefa II hrozilo zrušení kostela

27. 02. 1784      - povodeň z Berounky, zánik dřevěných domků osady a poškození kostela.

1838 - oprava kostela v souvislosti s výstavbou nových domků v Dolanech,  zvaných též Poberov neb Nouzov, na památku, že jim voda vše pobrala a do nouze je zavedla.

1845 - povodeň z  Berounky, zřejmě zaplavila kostel, protože voda sahala výš než  v roce 1784.

Do poslední vývojové fáze je možno zahrnout všechny ostatní stavební práce a opravy kostela, které jej přiblížily jeho poslednímu dochovanému stavu z 30. let 20. století, zejména pak jeho opravy z konce 19. století, které byly ukončeny v roce 1894.   11. 07. 1895 proběhla kolaudace opraveného kostela (protokol z 19. 07. 1895), kostel opraven vně i uvnitř, ubourána byla sakristie s oratoří, provedena oprava celé střechy, nová věž zbudována (sanktuska), opraven oltář a obrazy  (kronika Chříčská).

V  1. pol. 20. stol.- postupně upadá význam kostela, ve čtyřicátých letech dochází k omezení a postupnému ukončení církevních bohoslužeb.  Kostel je uzavřen a dochází k jeho postupnému chátrání.

Ještě v  letecvh  1918 – 1948 - má Kostel římskokatolický v Dolanech právní subjektivitu, jeho vlastníkem je tedy Římskokatolická církev, možná až do roku 1950, kdy se zapisovalo v pozemkových knihách a kde nebyl tento subjekt nikdy zrušen. V tomto období není ani známo, jak přešel do vlastnictví (nebo správy) Velkovýkrmen o.p. závodu 09 Kralovice.

V letech  1948 – 1975 - vlastní kostel organizace Velkovýkrmny, o.p. závod 09 Kralovice,   později  ONV  Plzeň sever a  následně  je předán do trvalého užívání JZD ve Chříči  

1960 – 1970 - zborcení krovu a střechy s věžičkou.   Dochází k postupné destrukci obvodového zdiva, kostel je zavážen a obsypáván kamením a odpadní zeminou z okolních polí. Z omítek zbyly jen fragmenty, došlo k rozpadu téměř celé korunní římsy, rozpadaly se opěrné pilíře, v některých úsecích docházelo k úmyslnému poškozování kostela a k odvážení materiálu na stavební účely, zdivo zarůstalo drnem a kostel se ztrácel v rostoucích náletech dřevin a stromů.  

Kostel byl postupně vydrancován, vnitřní vybavení bylo zničeno, rozebráno a spáleno. Obraz nad hlavním oltářem byl roztrhán a v cárech spálen i s oltářem, zničena byla kazatelna, lavice a další zařízení kostela, snad jen zpovědnice se nachází v zámecké kapli na Chříči. Smutný osud postihl i varhany, které byly na dřevěné kruchtě v kostele, jejichž píšťaly se podle pamětníků povalovaly v rákosí podél řeky Berounky a byly vodou odneseny nebo rozkradeny. 

V  katastru nemovitostí  je kostel veden   již jen jako zřícenina.

K výraznému zlomu ve stavebně technickém stavu kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech a zároveň i v jeho historii dochází  až v roce 2000, kdy byla započata jeho obnova obcí Hlince.   05. 10. 2000  schvaluje  zastupitelstvo obce Hlince  na svém veřejném zasedání žádost o převod kostela s přilehlými pozemky do vlastnictví obce.   Převod kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech, jako zříceniny, včetně přilehlého pozemku do vlastnictví obce Hlince  byl  proveden  16. 05. 2002.     13. srpna  roku 2002 je kostel  zaplaven největší povodní od řeky Berounky v jeho historii. Práce na opravě se zastavují a obec je postavena před otázku, zda bude vůbec možné  v záchraně tohoto objektu pokračovat.   

Díky vytrvalé a obětavé snaze zastupitelstva a občanů  obce Hlince se i po ničivé povodni  podařilo postupně získávat  finanční prostředky  na záchranu kostela. V prosinci  roku  2003  tak může  odbor výstavby MěÚ Kralovice vydat  kolaudační rozhodnutí  a  povolit  užívání kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech.  Objekt přestává být zříceninou. 

O vymazání tohoto názvu z katastru nemovitostí požádá vlastník objektu až po dokončení všech prací na kostele, které umožní jeho opětovné užívání, to znamená že bude navrácen do posledního dochovaného stavu z 30. let 20. století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ©  NEFOSIN

    Design  studio GRAFIC & PRINTING   VS     08.12.2014

 

 

 

...